Regulamin Egzaminów Cambridge English, Centrum Egzaminacyjne PL034
(ważny od 13.12.2023 dla Egzaminów odbywających się po 1.01.2024)

I. ZAPISY

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Usługodawcą, świadczącym usługę egzaminacyjną składającą się z rejestracji i przeprowadzania Egzaminów Cambridge English (Egzamin), jest

Centrum Egzaminacyjne Cambridge English PL034 (Centrum Egzaminacyjne)
ul. Piotrowskiego 6, 85-098 Bydgoszcz
Email: exams@inthouse.pl, tel. 52 322 35 15
Filia w Toruniu:
ul. Legionów 15, 87-100 Toruń
tel. 56 622 50 81

1.2. Usługobiorcą tej usługi jest osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej (kandydat, szkoła lub inna instytucja), która korzysta na terenie Polski z usługi świadczonej na odległość przez Centrum Egzaminacyjne.
1.3. Centrum Egzaminacyjne PL034 posiada autoryzację Cambridge English do przeprowadzania następujących Egzaminów Cambridge English:
YLE Starters, YLE Movers, YLE Flyers, A2 Key (KET), A2 Key for Schools (KET for Schools), B2 Preliminary (PET), B2 Preliminary for Schools (PET for Schools), B2 First (FCE), B2 First for Schools (FCE for Schools), C1 Advanced (CAE), C2 Proficiency (CPE), TKT (Teaching Knowledge Test), DELTA Module 1, zwanymi dalej Egzaminem.
Zapisy na wymienione egzaminy prowadzone są przez cały rok zgodnie z KALENDARZEM SESJI oraz z CENNIKIEM, dostępnymi na stronach internetowych https://exams.inthouse.pl, które to dokumenty stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu.

2. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ

2.1. Centrum Egzaminacyjne świadczy usługi na odległość:
2.1.1. Poprzez przesłanie przez Usługobiorcę wypełnionego FORMULARZA REJESTRACYJNEGO (do pobrania na stronie https://exams.inthouse.pl) wraz z dowodem opłaty za dany Egzamin, w odpowiednim terminie dla danego Egzaminu, do  Centrum Egzaminacyjnego pocztą elektroniczną/emailem na adres exams@inthouse.pl
2.1.2. Za pośrednictwem poczty elektronicznej w przypadku potwierdzeń rejestracji i opłat za Egzaminy, informacji dotyczących szczegółów przeprowadzania Egzaminu oraz przesyłania istotnych informacji mających wpływ na prawidłowy przebieg Egzaminu
2.2. Za chwilę zawarcia umowy pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą na udział Usługobiorcy/Kandydata w wybranym Egzaminie (moment dokonania rejestracji na Egzamin) przyjmuje się moment otrzymania przez Centrum Egzaminacyjne wypełnionego FORMULARZA REJESTRACYJNEGO w formacie PDF i przesłanie jego skanu/zdjęcia wraz z bankowym dowodem opłaty za dany Egzamin, w odpowiednim terminie dla danego Egzaminu, określonego w KALENDARZU SESJI, do Centrum Egzaminacyjnego pocztą elektroniczną/emailem na adres exams@inthouse.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Centrum Egzaminacyjne Cambridge English PL034, ul. Piotrowskiego 6, 85-098 Bydgoszcz
2.3. Niedostarczenie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO lub niewniesienie przez Usługobiorcę opłaty w odpowiedniej wysokości za dany Egzamin i w odpowiednim terminie określonym w KALENDARZU SESJI podanym przez Usługodawcę na stronie https://exams.inthouse.pl lub w innym, uzgodnionym indywidualnie terminie powoduje, że umowa nie zostanie zawarta
2.4. W przypadku przekazania przez Usługobiorcę nieprawdziwych lub niepełnych danych Usługodawca może odstąpić od zawarcia i od wykonania umowy.
2.5. Zapisy na dany Egzamin prowadzone są zgodnie z terminami i cenami występującymi w KALENDARZU SESJI i CENNIKU na stronie internetowej https://exams.inthouse.pl , które stanowią integralną część niniejszego Regulaminu
2.6. Na Egzaminy można się zarejestrować indywidualnie lub za pośrednictwem dowolnie wybranej przez siebie szkoły lub instytucji, która wyrazi gotowość dopełnienia, w imieniu kandydata, wymaganych procedur rejestracyjnych
2.7. Integralną częścią niniejszego Regulaminu są aktualne Regulaminy Cambridge English: SUMMARY REGULATIONS FOR CANDIDATES i NOTICE TO CANDIDATES, dostępne na stronach FORMULARZE I REGULAMINY
2.8. Regulaminem obowiązującym jest REGULAMIN EGZAMINÓW CAMBRIDGE ENGLISH obowiązujący dla danego Egzaminu, dostępny na stronach FORMULARZE I REGULAMINY łącznie z CENNIKIEM usług i KALENDARZEM SESJI, które są integralną częścią REGULAMINU

3. ZAPISY KANDYDATÓW INDYWIDUALNYCH

Aby zarejestrować się na Egzamin, należy:

3.1. Z Centrum Egzaminacyjnego lub ze stron internetowych https://exams.inthouse.pl pobrać:
FORMULARZ REJESTRACYJNY dla kandydatów indywidualnych
• zapoznać się i zaakceptować REGULAMIN
3.2. Wnieść za dany Egzamin odpowiednią opłatę w odpowiednim terminie, przelewem bankowym:

Opłaty dla kandydatów rejestrujących się w Bydgoszczy na następujące egzaminy:
A2 Key, B1 Preliminary, B2 First, C1 Advanced, C2 Proficiency

Dane do przelewu: CENTRUM EDUKACJI I EGZAMINÓW SP. Z O.O. nr konta: 97 1020 1462 0000 7102 0358 7458

Opłaty dla kandydatów rejestrujących się w Toruniu na następujące egzaminy:
A2 Key, B1 Preliminary, B2 First, C1 Advanced

Dane do przelewu: CENTRUM EGZAMINÓW I NAUKI SP. Z O.O. nr konta: 31 1020 1462 0000 7202 0358 7433

Opłaty dla kandydatów rejestrujących się w Bydgoszczy lub Toruniu, na następujące egzaminy dla dzieci i młodzieży:
YLE Starters, YLE Movers, YLE Flyers, A2 Key for Schools, B1 Preliminary for Schools, B2 First for Schools

Dane do przelewu: CENTRUM EGZAMINÓW I NAUKI SP. Z O.O. nr konta: 31 1020 1462 0000 7202 0358 7433

W tytule przelewu powinny znajdować się następujące informacje: imię i nazwisko osoby zdającej Egzamin (a nie wpłacającej!) oraz skrócona nazwa Egzaminu (np. Maria Nowak, CAE czerwiec 2024).
Cennikiem opłat za egzaminy obowiązującym w czasie rejestracji jest CENNIK odpowiadający danej sesji egzaminacyjnej, dostępny na stronach internetowych https://exams.inthouse.pl .

3.3. Dotrzymując terminów wskazanych w KALENDARZU SESJI, dostępnym na stronach internetowych https://exams.inthouse.pl, należy dostarczyć kopię przelewu bankowego wraz z wypełnionym FORMULARZEM REJESTRACYJNYM, dostępnym na stronach internetowych https://exams.inthouse.pl, z własnoręcznym podpisem lub podpisem opiekuna ustawowego w przypadku kandydatów w wieku poniżej 18 lat. Formularz bez podpisu będzie traktowany jak brak formularza rejestracyjnego.
3.4. Akceptowane są następujące sposoby dostarczenia dokumentów:
3.4.1. Osobiście lub przez osobę trzecią w jednym z biur współpracujących Ośrodków Rejestracyjnych:
• IH Bydgoszcz, ul. Piotrowskiego 6, Bydgoszcz
• IH Toruń, ul. Legionów 15, Toruń
• IH Inowrocław, ul. Farna 9, Inowrocław
3.4.2. Pocztą elektroniczną na adres exams@inthouse.pl, z zaznaczeniem opcji potwierdzania odbioru i dostarczenia wiadomości. W przypadku rejestracji przy pomocy poczty elektronicznej i nieotrzymaniu potwierdzenia od Centrum Egzaminacyjnego w ciągu 2 dni roboczych, osoba rejestrująca proszona jest o niezwłoczny kontakt telefoniczny tel. 52 322 35 15.
3.5. W niektórych przypadkach istnieje możliwość zapisu na dany Egzamin w trybie późnym (late entry), po „Dacie Końcowej Zapisu”. Osoby chcące dokonać zapisu po „Dacie Końcowej Zapisu” zobowiązane są do wcześniejszego kontaktu z Centrum Egzaminacyjnym w celu potwierdzenia dostępności miejsca na wybrany Egzamin.
3.6. Zapis w trybie późnym (late entry) po przekroczeniu terminu „Daty Końcowej Zapisu” o 1-25 dni wiąże się z koniecznością dopłaty do ceny Egzaminu kwoty 130 zł. Przekroczenie terminu o 26 i więcej dni, ale nie później niż 5 dni przed datą Egzaminu, wymaga dopłaty do ceny Egzaminu kwoty 200 zł.
3.7. Jeżeli liczba kandydatów zarejestrowanych na dany Egzamin nie osiągnie minimum określonego przepisami Cambridge English, Centrum Egzaminacyjne zwróci kandydatom wniesioną przez nich całkowitą opłatę egzaminacyjną.
3.8. Kandydat lub opiekun ustawowy w imieniu kandydata niepełnoletniego, rejestrowanego indywidualnie akceptuje KLAUZULĘ INFORMACYJNĄ dotyczącą ochrony danych osobowych (RODO), która stanowi integralną część niniejszego REGULAMINU.

UWAGA !!!
• Sam fakt dokonania przelewu opłaty za Egzamin na konto bankowe nie oznacza zarejestrowania na Egzamin
• Sam fakt dostarczenia formularza rejestracyjnego bez dowodu wpłaty nie oznacza zarejestrowania na Egzamin
Oba powyższe warunki należy spełnić łącznie przed „Datą Końcową Zapisu

4. ZAPISY KANDYDATÓW REJESTROWANYCH PRZEZ SZKOŁY/INSTYTUCJE

Kandydaci rejestrowani przez szkoły/instytucje wszelkich formalności związanych z zapisami na Egzaminy Cambridge English dokonują za pośrednictwem swoich szkół/instytucji. Aby szkoła/instytucja mogła zarejestrować kandydata na Egzamin, powinna:

4.1. Z Centrum Egzaminacyjnego lub ze stron internetowych https://exams.inthouse.pl pobrać:
FORMULARZ REJESTRACYJNY DLA SZKÓŁ/INSTYTUCJI
• wzór OŚWIADCZENIA KANDYDATA zgłaszanego za pośrednictwem szkoły/instytucji
• zapoznać się i zaakceptować REGULAMIN
4.2. Wnieść odpowiednią opłatę za kandydatów przelewem bankowym:

Opłaty dla kandydatów rejestrujących się w Bydgoszczy na następujące egzaminy:
A2 Key, B1 Preliminary, B2 First, C1 Advanced, C2 Proficiency

Dane do przelewu: CENTRUM EDUKACJI I EGZAMINÓW SP. Z O.O. nr konta: 97 1020 1462 0000 7102 0358 7458

Opłaty dla kandydatów rejestrujących się w Toruniu na następujące egzaminy:
A2 Key, B1 Preliminary, B2 First, C1 Advanced

Dane do przelewu: CENTRUM EGZAMINÓW I NAUKI SP. Z O.O. nr konta: 31 1020 1462 0000 7202 0358 7433

Opłaty dla kandydatów rejestrujących się w Bydgoszczy lub Toruniu, na następujące egzaminy dla dzieci i młodzieży:
YLE Starters, YLE Movers, YLE Flyers, A2 Key for Schools, B1 Preliminary for Schools, B2 First for Schools

Dane do przelewu: CENTRUM EGZAMINÓW I NAUKI SP. Z O.O. nr konta: 31 1020 1462 0000 7202 0358 7433

W tytule przelewu powinny znajdować się następujące informacje: nazwa szkoły/instytucji zgłaszającej, skrócona nazwa Egzaminu, liczba osób jaka została zgłoszona na ten Egzamin (np. Akademia Angielskiego, FCE-7, CAE-8, YLE-2).
Cennikiem opłat za Egzaminy obowiązującym w czasie rejestracji jest CENNIK odpowiadający danej sesji egzaminacyjnej, dostępny na stronach internetowych https://exams.inthouse.pl .

4.3. Dotrzymując terminów wskazanych w KALENDARZU SESJI, należy dostarczyć kopię dowodu wpłaty
(w przypadku wpłaty zbiorczej przelewem za kandydatów) lub kopie dowodów wpłat kandydatów (w przypadku gdy kandydaci zgłaszani przez szkołę/instytucję sami dokonywali wpłat), wraz z wypełnionym FORMULARZEM REJESTRACYJNYM DLA SZKÓŁ/INSTYTUCJI oraz wypełnionymi OŚWIADCZENIAMI KANDYDATÓW zgłaszanych za pośrednictwem szkoły/instytucji. Na oświadczeniu kandydata musi być podpis kandydata lub opiekuna ustawowego w przypadku kandydatów w wieku poniżej 18 lat. W przypadku niedostarczenia oświadczenia kandydata lub braku właściwego podpisu na oświadczeniu, kandydat może nie zostać zarejestrowany na dany Egzamin.
4.4. Akceptowane są następujące sposoby dostarczenia dokumentów
4.4.1. Osobiście przez przedstawiciela szkoły/instytucji zgłaszającej w jednym z biur współpracujących Ośrodków Rejestracyjnych:
• IH Bydgoszcz, ul. Piotrowskiego 6, Bydgoszcz
• IH Toruń, ul. Legionów 15, Toruń
• IH Inowrocław, ul. Farna 9, Inowrocław
4.4.2. Pocztą elektroniczną na adres exams@inthouse.pl, z zaznaczeniem opcji potwierdzania odbioru i dostarczenia wiadomości. W przypadku rejestracji przy pomocy poczty elektronicznej i nieotrzymaniu potwierdzenia od Centrum Egzaminacyjnego w ciągu 2 dni roboczych, osoba rejestrująca proszona jest o niezwłoczny kontakt telefoniczny tel. 52 322 35 15.
4.5. W niektórych przypadkach istnieje możliwość zapisu na dany Egzamin w trybie późnym (late entry), po „Dacie Końcowej Zapisu”. Szkoły lub instytucje chcące dokonać zapisu po „Dacie Końcowej Zapisu” zobowiązane są do wcześniejszego kontaktu z Centrum Egzaminacyjnym w celu potwierdzenia dostępności miejsc na wybrany Egzamin.
4.6. Zapis w trybie późnym (late entry) po przekroczeniu terminu „Daty Końcowej Zapisu” o 1-25 dni wiąże się z koniecznością dopłaty do ceny Egzaminu kwoty 130 zł, a przekroczenie terminu o 26 i więcej dni, ale nie później niż 5 dni przed datą Egzaminu, wymaga dopłaty do ceny Egzaminu kwoty 200 zł za każdego kandydata.
4.7. Szkoły lub instytucje rejestrujące kandydatów na sesję egzaminacyjną otrzymują preferencyjne ceny, niezależnie od liczby rejestrowanych kandydatów – patrz CENNIK.
4.8. Istnieje możliwość przeprowadzenia Egzaminu w szkole/instytucji zgłaszającej kandydatów, po wcześniejszym uzgodnieniu tego z  Centrum Egzaminacyjnym. Decyzja w tym względzie pozostaje jednak całkowicie w gestii Centrum Egzaminacyjnego.
4.9. Jeżeli liczba kandydatów zarejestrowanych na dany Egzamin nie osiągnie minimum określonego przepisami Cambridge English, Centrum Egzaminacyjne zwróci kandydatom wniesioną przez nich całkowitą opłatę egzaminacyjną.
4.10. Cennikiem opłat za Egzaminy obowiązującym w czasie rejestracji jest CENNIK odpowiadający danej sesji egzaminacyjnej, dostępny na stronach internetowych https://exams.inthouse.pl .
4.11. Kandydat lub opiekun ustawowy w imienia kandydata niepełnoletniego, rejestrowanego przez Szkołę/Instytucję akceptuje KLAUZULĘ INFORMACYJNĄ dotyczącą ochrony danych osobowych (RODO), która stanowi integralną część niniejszego REGULAMINU.

UWAGA !!!
• Sam fakt dokonania przelewu opłaty za Egzamin na konto bankowe nie oznacza zarejestrowania na Egzamin
• Sam fakt dostarczenia formularza rejestracyjnego bez dowodu wpłaty nie oznacza zarejestrowania na Egzamin.
Oba powyższe warunki należy spełnić łącznie przed „Datą Końcową Zapisu”

II. SZCZEGÓLNE UDOGODNIENIA

1. Osoby niepełnosprawne lub wymagające szczególnych udogodnień w czasie Egzaminów, powinny zgłosić swoje potrzeby do Centrum Egzaminacyjnego wraz z wymaganymi dokumentami:
1.1. Aktualnym zaświadczeniem lekarskim, orzeczeniem, opinią lub innym oficjalnym dokumentem stwierdzającym niepełnosprawność,
1.2. Wypełnionym i podpisanym wnioskiem o szczególne udogodnienia na WNIOSKU O PRZYZNANIE SZCZEGÓLNYCH UDOGODNIEŃ dostępnym w Centrum Egzaminacyjnym lub na stronie https://exams.inthouse.pl.
2. Osoby ubiegające się tylko o wydłużenie czasu części pisemnych Egzaminu (dysleksja, dysgrafia itp.) powinny złożyć w/w dokumenty najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem oficjalnej „Daty Końcowej Zapisu” dotyczącej danego Egzaminu (patrz KALENDARZ SESJI).
3. Osoby wymagające innych, szczególnych udogodnień (z ograniczeniami ruchowymi, niedowidzące, niedosłyszące itp.) związanych z koniecznością użycia specjalnych/modyfikowanych materiałów egzaminacyjnych lub koniecznością specjalnej organizacji przebiegu egzaminu, powinny złożyć w/w dokumenty najpóźniej na 4 tygodnie przed oficjalną „Datą Końcową Zapisu” dotyczącą danego Egzaminu (patrz KALENDARZ SESJI).
4. Możliwość wystąpienia kandydata o udzielenie specjalnych udogodnień, nie oznacza gwarancji ze strony Centrum Egzaminacyjnego, że Centrum będzie w stanie, w każdym przypadku, te specjalne udogodnienia zastosować w czasie danego Egzaminu. Centrum Egzaminacyjne dołoży wszelkich starań, aby wnioski o szczególne udogodnienia były rozpatrywane pozytywnie, tym niemniej, każdy wniosek będzie rozpatrywany w sposób indywidualny, a ostateczna decyzja Centrum Egzaminacyjnego będzie również uzależniona od decyzji Cambridge English oraz możliwości logistycznych i osobowych Centrum Egzaminacyjnego.

III. ZMIANY

1. Zwrot opłaty rejestracyjnej przysługuje wyłącznie poniższym grupom osób na poniższych zasadach:
1.1. Usługobiorcy, który uiścił opłatę rejestracyjną/egzaminacyjną, zawierając tym samym z Usługodawcą umowę na odległość, przysługuje prawo rezygnacji z usługi bez podania przyczyny w ciągu 14 dni licząc od dnia zawarcia umowy na przeprowadzenie Egzaminu,
1.2. Usługobiorcy w przypadku rezygnacji z udziału w Egzaminie do dnia określonego w KALENDARZU SESJI, jako „Data Końcowa Zapisu”  na dany Egzamin,
1.3. Po „Dacie Końcowej Zapisu”, z wyłączeniem sytuacji opisanej w punkcie 1.1, możliwe są wyłącznie zwroty z powodów medycznych lub ciężkich wypadków losowych (śmierć kandydata lub członka najbliższej rodziny, choroba) w wysokości do 90% podstawowej opłaty za Egzamin.
2. W przypadku rezygnacji z udziału w Egzaminie opisanych w punktach 1.1 oraz 1.2, Usługobiorca, kandydat lub inna osoba fizyczna, która wniosła za niego opłatę egzaminacyjną winna zgłosić się do Centrum Egzaminacyjnego przed upływem terminów podanych w  punktach 1.1 oraz 1.2 i dostarczyć/złożyć na piśmie lub elektronicznie deklarację odstąpienia od umowy o następującej treści:

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi: (podać nazwę Egzaminu, na który był zarejestrowany kandydat)
– Data zawarcia umowy:
– Imię i nazwisko kandydata i opiekuna ustawowego w przypadku osób nieletnich:
– Adres kandydata:
– Podpis kandydata/opiekuna ustawowego (w przypadku wersji papierowej)
– Data złożenia deklaracji:

2.2. Za datę dostarczenia/złożenia deklaracji o odstąpieniu od umowy uważa się datę otrzymania deklaracji przez Centrum Egzaminacyjne (pocztą tradycyjną lub elektroniczną).
Centrum Egzaminacyjne Cambridge English PL034, ul. Piotrowskiego 6, 85-098 Bydgoszcz, exams@inthouse.pl, tel.: 52 322 35 15.
2.3. W przypadku deklaracji o odstąpieniu od umowy przesyłanych pocztą elektroniczną, deklaracja musi zostać wysłana z adresu email podanego w czasie rejestracji na Egzamin.
2.4. Zwrot dokonanej opłaty za dany Egzamin następuje na konto bankowe, z którego została wysłana opłata.
2.5. W przypadku odstąpienia od umowy opisanego w punktach 1.1 i 1.2, Usługobiorca otrzyma zwrot wszystkich otrzymanych przez Usługodawcę płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji Usługobiorcy, o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
3. Zwroty medyczne. Osobom nieobecnym na Egzaminie z przyczyn zdrowotnych, które wniosły opłatę egzaminacyjną, przysługuje zwrot w wysokości 90 % podstawowej ceny Egzaminu. Oryginał zaświadczenia lekarskiego, wystawionego na WNIOSKU O ZWROT OPŁATY EGZAMINACYJNEJ Z POWODÓW MEDYCZNYCH pobranym z Centrum Egzaminacyjnego lub dostępnego na stronach internetowych www.exams.inthouse.pl należy dostarczyć osobiście lub pocztą do Centrum Egzaminacyjnego, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni licząc od daty Egzaminu pisemnego. Ostateczną decyzję o przyznaniu zwrotu medycznego podejmuje Cambridge English. Realizacja zwrotów medycznych następuje w terminie do 1 miesiąca od daty złożenia wniosku.
4. Osobom nieobecnym na Egzaminie z przyczyn innych niż zdrowotne nie przysługuje refundacja.
5. Wpłaty nie mogą być przenoszone z jednego Egzaminu na inny.
6. Wpłaty nie mogą być przenoszone na następne sesje Egzaminacyjne.
7. Nie jest możliwa zmiana terminu Egzaminu pisemnego i ustnego.
8. Po dokonaniu rejestracji nie ma możliwości zmiany Centrum Egzaminacyjnego.
9. W ważnych i uzasadnionych sytuacjach, zmiana godziny Egzaminu ustnego możliwa jest wyłącznie przed zakończeniem sesji Egzaminacyjnej i tylko w miarę możliwości organizacyjnych danego Centrum Egzaminacyjnego.

IV. SESJA EGZAMINACYJNA

1. Indywidualny, szczegółowy plan sesji egzaminacyjnej dla każdego kandydata zostanie podany w oficjalnym zawiadomieniu obejmującym terminy i adresy miejsc odbywania się Egzaminu: Confirmation of Entry.
2. Kandydaci indywidualni otrzymają zawiadomienia o terminach i miejscach poszczególnych części Egzaminów (Confirmation of Entry) najpóźniej do 14 dni przed datą egzaminu pisemnego określoną w KALENDARZU SESJI. Zawiadomienia dostarczane są pocztą elektroniczną na adres e-mail wpisany w FORMULARZU REJESTRACYJNYM. Dotyczy to również szkół/instytucji rejestrujących swoich kandydatów.
3. Kandydaci zarejestrowani przez szkoły/instytucje otrzymują zawiadomienia o terminach i miejscach Egzaminu (Confirmation of Entry) za pośrednictwem szkół/instytucji, które zarejestrowały ich na Egzamin.
4. Kandydaci, którzy nie otrzymają zawiadomienia o terminach i miejscach poszczególnych części Egzaminów (Confirmation of Entry) na 14 dni przed datą Egzaminu pisemnego określoną w KALENDARZU SESJI zobowiązani są do niezwłocznego kontaktu z danym Centrum Egzaminacyjnym w celu uzyskania Confirmation of Entry.
Centrum Egzaminacyjne nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe dostarczenie pocztą elektroniczną Confirmation of Entry wynikające z powodów technicznych.
5. Na każdą część Egzaminu należy stawić się:
• 30 minut przed podanym czasem (spóźnieni kandydaci nie zostaną wpuszczeni na Egzamin).
• z ważnym dowodem tożsamości (wersja tradycyjna, papierowa lub plastikowa, nie elektroniczna): dowód osobisty, paszport lub legitymacja szkolna (tylko w przypadku osób niepełnoletnich).
• z długopisem, ołówkiem, temperówką i gumką.
6. Osoby bez odpowiedniego dokumentu tożsamości nie będą mogły przystąpić do Egzaminu.
7. Do części ustnej Egzaminu kandydaci dobierani są w pary przez Centrum Egzaminacyjne i nie mogą sami wybierać osoby, z którą będą zdawać Egzamin.
8. Według regulacji Cambridge English wszystkie osoby przystępujące do Egzaminów: B2 First (FCE), C1 Advanced (CAE), C2 Proficiency (CPE), w dniu Egzaminu będą musiały mieć wykonane zdjęcie twarzy przez pracownika Centrum Egzaminacyjnego. Osoby, które odmówią wykonania zdjęcia, nie będą dopuszczone do udziału w Egzaminie lub ich udział w Egzaminie zostanie anulowany i uznany za nieważny. Istnieje możliwość rozszerzenia tego wymogu na inne Egzaminy oferowane przez Cambridge English w trakcie obowiązywania tego regulaminu.
9. Osoby, które nie przystąpią do jednej z części Egzaminu, nie będą mogły przystąpić do części następnej.
10. TELEFONY KOMÓRKOWE, ZEGARKI I INNY SPRZĘT ELEKTRONICZNY. W czasie Egzaminów i również w czasie przerw pomiędzy poszczególnymi częściami Egzaminów obowiązuje całkowity zakaz posiadania i używania telefonów komórkowych i innego sprzętu elektronicznego np. walkmanów, odtwarzaczy CD i MP3, przenośnych komputerów, dyktafonów, zegarków klasycznych i typu smartwatch itp. Telefony, zegarki i inny sprzęt elektroniczny musi zostać zdeponowany na czas całego Egzaminu, łącznie z przerwami, u osób obsługujących Egzamin.
Osoby nie stosujące się do tego wymogu będą zdyskwalifikowane. Prosimy również o nie przynoszenie na Egzaminy przedmiotów wartościowych.

11. W czasie części pisemnych Egzaminu, oprócz dokumentu tożsamości i przyborów piśmienniczych, dopuszczalne jest posiadanie przez kandydata w sali egzaminacyjnej tylko przezroczystej butelki wody niegazowanej, małej paczki chusteczek higienicznych oraz lekarstw jeśli wymaga tego stan zdrowia kandydata (po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącym Egzamin).
12. Reklamacje. Wszelkie uwagi dotyczące przebiegu Egzaminu należy kierować do osoby prowadzącej dany egzamin natychmiast po jego zakończeniu (w przypadku części Egzaminu ze słuchu „Listening” na początku testu, po wysłuchaniu nagrania próbnego), a także na piśmie do Centrum Egzaminacyjnego w nieprzekraczalnym terminie 7 dni licząc od daty Egzaminu, którego dotyczą uwagi.
13. Zwroty medyczne. Osobom nieobecnym na Egzaminie z przyczyn zdrowotnych, które wniosły opłatę egzaminacyjną, przysługuje zwrot w wysokości 90 % podstawowej ceny Egzaminu. Oryginał zaświadczenia lekarskiego, wystawionego na WNIOSKU O ZWROT OPŁATY EGZAMINACYJNEJ Z POWODÓW MEDYCZNYCH pobranym z Centrum Egzaminacyjnego lub z internetu https://exams.inthouse.pl, należy dostarczyć osobiście lub pocztą do Centrum Egzaminacyjnego, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni licząc od daty Egzaminu pisemnego dla danej sesji określonej w KALENDARZU SESJI. Realizacja zwrotów medycznych następuje w terminie do 1 miesiąca. Osobom nieobecnym na Egzaminie z przyczyn innych niż zdrowotne nie przysługuje refundacja.

V. WYNIKI EGZAMINÓW

1. Egzaminy są oceniane przez Cambridge English. Nie ma możliwości wglądu w prace egzaminacyjne.
2. Wyniki Egzaminu: Statement of Results, dostępne będą on-line na stronie internetowej Cambridge English, do której adres i hasło kandydaci otrzymają wraz z zawiadomieniem o terminie i miejscu Egzaminu (Confirmation of Entry). Aby skorzystać z możliwości dostępu do wyników Egzaminu on-line, niezbędna jest wcześniejsza rejestracja według informacji podanych na Confirmation of Entry.
3. Szkoły/instytucje, które rejestrowały na Egzaminy grupy kandydatów, otrzymają wgląd w ich wyniki po wcześniejszym zarejestrowaniu się w portalu dla PREPARATION CENTRE RESULTS ONLINE.
4. O wynikach nie informujemy telefonicznie.
5. Reklamacje dotyczące wyników należy zgłaszać do Centrum Egzaminacyjnego w terminie 7 dni licząc od momentu kiedy wyniki zostały udostępnione. Cambridge English oferuje dwa etapy umożliwiające odwołanie się od wyniku Egzaminu:
• Etap 1: ponowne przeliczenie punktów uzyskanych na Egzaminie przez kandydata – usługa płatna dodatkowo.
• Etap 2: (po przejściu Etapu 1) ponowne sprawdzenie i ocena pracy kandydata (z wyłączeniem ustnej części egzaminu) – usługa płatna dodatkowo.
SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE ZASAD ODWOŁYWANIA SIĘ
6. Certyfikaty/Dyplomy kandydatów mogą zostać odebrane osobiście w Bydgoszczy lub Toruniu, lub zostać wysyłane listem poleconym przez Centrum Egzaminacyjne:
• na adres podany przy rejestracji na egzamin w przypadku kandydatów rejestrujących się indywidualnie – usługa płatna dodatkowo patrz CENNIK
• do szkół lub instytucji w przypadku kandydatów rejestrujących się za ich pośrednictwem.- usługa bezpłatna.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ CENTRUM EGZAMINACYJNEGO PL034

1. Jako Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne Cambridge English PL034, Centrum Egzaminacyjne świadczy usługi egzaminacyjne oferowane przez tą instytucję i dokłada wszelkich starań, aby usługi te realizowane były w sposób ciągły oraz zgodnie z procedurami i zasadami Cambridge English.
2. Centrum Egzaminacyjne PL034 nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z przyczyn i okoliczności od nich niezależnych. Dotyczy to w szczególności niezawinionych przez Centrum Egzaminacyjne przerw czy opóźnień w przebiegu Egzaminu, odwołania Egzaminu, jak również opóźnień w udostępnieniu wyników Egzaminu.
3. W przypadku jakichkolwiek zakłóceń i nieprawidłowości, Centrum Egzaminacyjne PL034 dołoży wszelkich starań, aby jak najszybciej je usunąć i przywrócić prawidłowy przebieg realizacji usług egzaminacyjnych. Ewentualna odpowiedzialność Centrum Egzaminacyjnego PL034 ogranicza się do umożliwienia kandydatom przystąpienia do Egzaminu w innym terminie lub w uzasadnionych przypadkach do zwrotu opłaty egzaminacyjnej.