Regulamin Egzaminów Cambridge Assessment English, Centra Egzaminacyjne PL034, PL276
(ważny od 1.04.2022)

I. ZAPISY

1. Rejestracją i przeprowadzaniem Egzaminów Cambridge Assessment English zajmują się następujące jednostki organizacyjne działające przy Szkołach International House w Bydgoszczy i Toruniu, zwane dalej Centrum Egzaminacyjnym:

1.1 Dla kandydatów rejestrujących się w Bydgoszczy, Centrum Egzaminacyjne Nr PL034:
CENTRUM EDUKACJI I EGZAMINÓW SP. Z O.O.
ul. Piotrowskiego 6
85-098 Bydgoszcz
NIP: 9671430979, KRS: 0000811440
Nr rachunku bankowego: 97 1020 1462 0000 7102 0358 7458

1.2 Dla kandydatów rejestrujących się w Toruniu, Centrum Egzaminacyjne Nr PL276:
CENTRUM EGZAMINÓW I NAUKI SP. Z O.O.
ul. Legionów 15
87-100 Toruń
NIP: 9562356379, KRS: 0000811500
Nr rachunku bankowego: 31 1020 1462 0000 7202 0358 7433

2. Centra Egzaminacyjne PL034 i PL276 posiadają autoryzację Cambridge Assessment English do przeprowadzania następujących Egzaminów Cambridge Assessment English (Cambridge English):
YLE Starters, YLE Movers, YLE Flyers, A2 Key (KET), A2 Key for Schools (KET for Schools), B2 Preliminary (PET), B2 Preliminary for Schools (PET for Schools), B2 First (FCE), B2 First for Schools (FCE for Schools), C1 Advanced (CAE), C2 Proficiency (CPE), B1 Business Preliminary (BEC Preliminary), B2 Business Vantage (BEC Vantage), C1 Business Higher (BEC Higher), TKT (Teaching Knowledge Test), DELTA Module 1.
3. Zapisy na wymienione egzaminy prowadzone są przez cały rok zgodnie z KALENDARZEM SESJI oraz z CENNIKIEM, dostępnymi na stronach internetowych https://exams.inthouse.pl, które to dokumenty stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu.
4. Na egzaminy można się zarejestrować indywidualnie lub za pośrednictwem dowolnie wybranej przez siebie szkoły lub instytucji, która wyrazi gotowość dopełnienia, w imieniu kandydata, wymaganych procedur rejestracyjnych.
5. Integralną częścią niniejszego Regulaminu są Regulaminy Cambridge Assessment English: SUMMARY REGULATIONS FOR CANDIDATES i NOTICE TO CANDIDATES, dostępne na stronach https://exams.inthouse.pl .
6. Regulaminem obowiązującym jest REGULAMIN EGZAMINÓW CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH dostępny w dniu zapisu kandydata na stronach https://exams.inthouse.pl, łącznie z CENNIKIEM i KALENDARZEM SESJI stanowiącymi jego integralną część.

1. ZAPISY KANDYDATÓW INDYWIDUALNYCH

Aby zarejestrować się na egzamin, należy:

1.1 Z Centrum Egzaminacyjnego lub z Internetu https://exams.inthouse.pl pobrać:
FORMULARZ REJESTRACYJNY dla kandydatów indywidualnych
• zapoznać się i zaakceptować REGULAMIN

1.2 Wnieść odpowiednią opłatę przelewem bankowym:

• Dla kandydatów rejestrujących się na egzaminy w Bydgoszczy:
CENTRUM EDUKACJI I EGZAMINÓW SP. Z O.O. nr konta: 97 1020 1462 0000 7102 0358 7458

• Dla kandydatów rejestrujących się na egzaminy w Toruniu:
CENTRUM EGZAMINÓW I NAUKI SP. Z O.O. nr konta: 31 1020 1462 0000 7202 0358 7433

W tytule przelewu powinny znajdować się następujące informacje: imię i nazwisko osoby zdającej egzamin (a nie wpłacającej!) oraz skrócona nazwa egzaminu (np. Maria Nowak, CAE czerwiec 2020)

Cennikiem opłat za egzaminy obowiązującym w czasie rejestracji jest CENNIK dostępny w dniu rejestracji na stronach internetowych https://exams.inthouse.pl .

1.3 Dotrzymując terminów wskazanych w KALENDARZU SESJI, dostępnym na stronach internetowych https://exams.inthouse.pl, należy dostarczyć kopię przelewu bankowego wraz z wypełnionym FORMULARZEM REJESTRACYJNYM, dostępnym na stronach internetowych https://exams.inthouse.pl, z własnoręcznym podpisem lub podpisem opiekuna ustawowego w przypadku kandydatów w wieku poniżej 18 lat. Formularz bez podpisu będzie traktowany jak brak formularza rejestracyjnego.

1.4 Akceptowane są następujące sposoby dostarczenia dokumentów:

• osobiście lub przez osobę trzecią w jednym z biur współpracujących Ośrodków Rejestracyjnych:
•• IH Bydgoszcz, ul. Piotrowskiego 6, Bydgoszcz
•• IH Toruń, ul. Legionów 15, Toruń
•• IH Inowrocław, ul. Farna 9, Inowrocław

• pocztą elektroniczną na adres exams@inthouse.pl, z zaznaczeniem opcji potwierdzania odbioru i dostarczenia wiadomości. W przypadku rejestracji przy pomocy poczty elektronicznej i nieotrzymaniu potwierdzenia od Centrum Egzaminacyjnego w ciągu 2 dni roboczych, osoba rejestrująca proszona jest o niezwłoczny kontakt telefoniczny tel. 52 322 35 15.

1.5 Istnieje możliwość zapisu po „Dacie Końcowej Zapisu”. Osoby chcące dokonać zapisu po „Dacie Końcowej Zapisu” zobowiązane są do wcześniejszego kontaktu z Centrum Egzaminacyjnym w celu potwierdzenia dostępności miejsca na wybrany egzamin.

1.6 Przekroczenie terminu „Daty Końcowej Zapisu” o 1-25 dni wiąże się z koniecznością dopłaty do ceny egzaminu kwoty 120 zł. Przekroczenie terminu o 26 i więcej dni, ale nie później niż 5 dni przed datą egzaminu, wymaga dopłaty do ceny egzaminu kwoty 190 zł.

1.7 Jeżeli liczba kandydatów zarejestrowanych na dany egzamin nie osiągnie minimum określonego przepisami Cambridge Assessment English, Centrum Egzaminacyjne zwróci kandydatom wniesioną przez nich całkowitą opłatę egzaminacyjną.

UWAGA !!!
• Sam fakt dokonania przelewu opłaty za Egzamin na konto Centrum Egzaminacyjnego nie oznacza zarejestrowania na egzamin.
• Sam fakt dostarczenia formularza rejestracyjnego bez dowodu wpłaty nie oznacza zarejestrowania na egzamin.
Oba powyższe warunki należy spełnić łącznie przed „Datą Końcową Zapisu

2. ZAPISY KANDYDATÓW REJESTROWANYCH PRZEZ SZKOŁY/INSTYTUCJE

Kandydaci rejestrowani przez szkoły/instytucje wszelkich formalności związanych z zapisami na egzaminy Cambridge English dokonują za pośrednictwem swoich szkół/instytucji. Aby szkoła/instytucja mogła zarejestrować kandydata na egzamin, powinna:

2.1 Z Centrum Egzaminacyjnego lub z internetu https://exams.inthouse.pl pobrać:
FORMULARZ REJESTRACYJNY DLA SZKÓŁ/INSTYTUCJI
• wzór OŚWIADCZENIA KANDYDATA zgłaszanego za pośrednictwem szkoły/instytucji
• zapoznać się i zaakceptować REGULAMIN

2.2 Wnieść odpowiednią opłatę za kandydatów przelewem bankowym:

• Dla kandydatów rejestrujących się na egzaminy w Bydgoszczy:
CENTRUM EDUKACJI I EGZAMINÓW SP. Z O.O. nr konta: 97 1020 1462 0000 7102 0358 7458

• Dla kandydatów rejestrujących się na egzaminy w Toruniu:
CENTRUM EGZAMINÓW I NAUKI SP. Z O.O. nr konta: 31 1020 1462 0000 7202 0358 7433

W tytule przelewu powinny znajdować się następujące informacje: nazwa szkoły/instytucji zgłaszającej, skrócona nazwa egzaminu, liczba osób jaka została zgłoszona na ten egzamin (np. Akademia Angielskiego, FCE-7, CAE-8, YLE-2).

Cennikiem opłat za egzaminy obowiązującym w czasie rejestracji jest CENNIK dostępny w dniu rejestracji na stronach internetowych https://exams.inthouse.pl .

2.3 Dotrzymując terminów wskazanych w KALENDARZU SESJI, należy dostarczyć kopię dowodu wpłaty
(w przypadku wpłaty zbiorczej przelewem za kandydatów) lub kopie dowodów wpłat kandydatów (w przypadku gdy kandydaci zgłaszani przez szkołę/instytucję sami dokonywali wpłat), wraz z wypełnionym FORMULARZEM REJESTRACYJNYM DLA SZKÓŁ/INSTYTUCJI oraz wypełnionymi OŚWIADCZENIAMI KANDYDATÓW zgłaszanych za pośrednictwem szkoły/instytucji. Na oświadczeniu kandydata musi być podpis kandydata lub opiekuna ustawowego w przypadku kandydatów w wieku poniżej 18 lat. W przypadku braku podpisu, dana osoba może nie zostać zarejestrowana.

2.4 Akceptowane są następujące sposoby dostarczenia dokumentów:
• osobiście przez przedstawiciela szkoły/instytucji zgłaszającej w jednym z biur współpracujących Ośrodków Rejestracyjnych:
•• IH Bydgoszcz, ul. Piotrowskiego 6, Bydgoszcz
•• IH Toruń, ul. Legionów 15, Toruń
•• IH Inowrocław, ul. Farna 9, Inowrocław
• pocztą elektroniczną na adres exams@inthouse.pl, z zaznaczeniem opcji potwierdzania odbioru i dostarczenia wiadomości. W przypadku rejestracji przy pomocy poczty elektronicznej i nieotrzymaniu potwierdzenia od Centrum Egzaminacyjnego w ciągu 2 dni roboczych, osoba rejestrująca proszona jest o niezwłoczny kontakt telefoniczny tel. 52 322 35 15.

2.5 Istnieje możliwość zapisu po „Dacie Końcowej Zapisu”. Szkoły lub instytucje chcące dokonać zapisu po „Dacie Końcowej Zapisu” zobowiązane są do wcześniejszego kontaktu z Centrum Egzaminacyjnym w celu potwierdzenia dostępności miejsca na wybrany egzamin.

2.6 Przekroczenie terminu „Daty Końcowej Zapisu” o 1-25 dni wiąże się z koniecznością dopłaty do ceny egzaminu kwoty 120 zł, a przekroczenie terminu o 26 i więcej dni, ale nie później niż 5 dni przed datą Egzaminu, wymaga dopłaty do ceny egzaminu kwoty 190 zł za każdego kandydata.

2.7 Szkoły lub instytucje rejestrujące kandydatów na sesję egzaminacyjną otrzymują preferencyjne ceny, niezależnie od liczby rejestrowanych kandydatów – patrz CENNIK.

2.8 Istnieje możliwość przeprowadzenia egzaminu w szkole/instytucji zgłaszającej kandydatów, po wcześniejszym uzgodnieniu tego z danym Centrum Egzaminacyjnym. Decyzja w tym względzie pozostaje jednak całkowicie w gestii Centrum Egzaminacyjnego.

2.9 Jeżeli liczba kandydatów zarejestrowanych na dany egzamin nie osiągnie minimum określonego przepisami Cambridge Assessment English, Centrum Egzaminacyjne zwróci kandydatom wniesioną przez nich całkowitą opłatę egzaminacyjną.

2.10 Cennikiem opłat za egzaminy obowiązującym w czasie rejestracji jest CENNIK dostępny w dniu rejestracji na stronach internetowych https://exams.inthouse.pl .

 

UWAGA !!!
• Sam fakt dokonania przelewu opłaty za Egzamin na konto bankowe danego Centrum nie oznacza zarejestrowania na egzamin.
• Sam fakt dostarczenia formularza rejestracyjnego bez dowodu wpłaty nie oznacza zarejestrowania na egzamin.
Oba powyższe warunki należy spełnić łącznie przed „Datą Końcową Zapisu”

II. SZCZEGÓLNE UDOGODNIENIA

1. Osoby niepełnosprawne lub wymagające szczególnych udogodnień w czasie egzaminów, powinny zgłosić swoje potrzeby przedstawicielowi Centrum Egzaminacyjnego przed dokonaniem wpłaty wraz z wymaganymi dokumentami: aktualnym zaświadczeniem lekarskim oraz wypełnionym i podpisanym wnioskiem o szczególne udogodnienia na WNIOSKU O PRZYZNANIE SZCZEGÓLNYCH UDOGODNIEŃ dostępnym w Centrum Egzaminacyjnym lub na stronie https://exams.inthouse.pl.
2. Osoby ubiegające się tylko o wydłużenie czasu egzaminu (dysleksja, dysgrafia itp.) powinny złożyć w/w dokumenty w terminie nie przekraczającym oficjalnej „Daty Końcowej Zapisu” dotyczącej danego egzaminu (patrz KALENDARZ SESJI).
3. Osoby wymagające innych, szczególnych udogodnień (z ograniczeniami ruchowymi, niedowidzące, niedosłyszące itp.) związanych z koniecznością użycia specjalnych/modyfikowanych materiałów egzaminacyjnych, powinny złożyć w/w dokumenty w terminie nie przekraczającym 3 tygodni przed oficjalną „Datą Końcową Zapisu” dotyczącą danego egzaminu (patrz KALENDARZ SESJI).
4. Centrum Egzaminacyjne dołoży wszelkich starań, aby wnioski o szczególne udogodnienia były rozpatrywane pozytywnie, tym nie mniej każdy wniosek będzie rozpatrywany w sposób indywidualny, a ostateczna decyzja Centrum Egzaminacyjnego będzie uzależniona od możliwości logistycznych i osobowych danego Centrum Egzaminacyjnego.

III. ZMIANY

1. Po dokonaniu rejestracji zwrot całkowitej opłaty egzaminacyjnej możliwy jest tylko do dnia określonego w KALENDARZU SESJI, stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu, jako „Data Końcowa Zapisu”. Po tej dacie możliwe są wyłącznie zwroty z powodów medycznych (patrz WNIOSEK O ZWROT OPŁATY EGZAMINACYJNEJ Z POWODÓW MEDYCZNYCH).
2. Wpłaty nie mogą być przenoszone z jednego egzaminu na inny.
3. Wpłaty nie mogą być przesuwane na następne sesje egzaminacyjne.
4. Nie jest możliwa zmiana terminu egzaminu pisemnego.
5. Po dokonaniu rejestracji nie ma możliwości zmiany Centrum Egzaminacyjnego.
6. Zmiana terminów egzaminów ustnych możliwa jest wyłącznie przed zakończeniem sesji egzaminacyjnej
i tylko w miarę możliwości organizacyjnych Centrum Egzaminacyjnego.

IV. SESJA EGZAMINACYJNA

1. Indywidualny, szczegółowy plan sesji egzaminacyjnej dla każdego kandydata zostanie podany w oficjalnym zawiadomieniu obejmującym terminy i adresy miejsc odbywania się egzaminu: Statement of Entry.
2. Kandydaci indywidualni otrzymają zawiadomienia o terminach i miejscach poszczególnych części egzaminów (Statement of Entry) najpóźniej do 14 dni przed datą egzaminu pisemnego określoną w KALENDARZU SESJI. Zawiadomienia dostarczane są pocztą elektroniczną na adres e-mail wpisany w FORMULARZU REJESTRACYJNYM. Dotyczy to również szkół/instytucji rejestrujących swoich kandydatów.
3. Kandydaci zarejestrowani przez szkoły/instytucje otrzymują zawiadomienia o terminach i miejscach egzaminu (Statement of Entry) za pośrednictwem szkół/instytucji, które zarejestrowały ich na egzamin.
4. Kandydaci, którzy nie otrzymają zawiadomienia o terminach i miejscach poszczególnych części egzaminów (Statement of Entry) na 14 dni przed datą egzaminu pisemnego określoną w KALENDARZU SESJI zobowiązani są do niezwłocznego kontaktu z danym Centrum Egzaminacyjnym w celu uzyskania Statement of Entry.
Centrum Egzaminacyjne nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe dostarczenie pocztą elektroniczną Statement of Entry wynikające z powodów technicznych.
5. Na każdą część egzaminu należy stawić się:
• 30 minut przed podanym czasem (spóźnieni kandydaci nie zostaną wpuszczeni na egzamin).
• z ważnym dowodem tożsamości: dowód osobisty, paszport lub legitymacja szkolna w przypadku osób niepełnoletnich.
• z ołówkiem, temperówką, gumką i długopisem.
6. Osoby bez odpowiedniego dokumentu tożsamości nie będą mogły przystąpić do egzaminu.
7. Do części ustnej egzaminu kandydaci dobierani są w pary przez Centrum Egzaminacyjne i nie mogą sami wybierać osoby, z którą będą zdawać egzamin.
8. Według regulacji Cambridge Assessment English wszystkie osoby przystępujące do egzaminów: B2 First (FCE), C1 Advanced (CAE), C2 Proficiency (CPE), w dniu egzaminu będą musiały mieć wykonane zdjęcie twarzy przez pracownika Centrum Egzaminacyjnego. Osoby, które odmówią wykonania zdjęcia, nie będą dopuszczone do udziału w egzaminie lub ich udział w egzaminie zostanie uznany za nieważny. Istnieje możliwość rozszerzenia tego wymogu na inne Egzaminy oferowane przez Cambridge Assessment English w trakcie obowiązywania tego regulaminu.
9. Osoby, które nie przystąpią do jednej z części egzaminu, nie będą mogły przystąpić do części następnej.
10. TELEFONY KOMÓRKOWE, ZEGARKI I INNY SPRZĘT ELEKTRONICZNY. W czasie egzaminów i również w czasie przerw pomiędzy poszczególnymi częściami egzaminów obowiązuje całkowity zakaz posiadania i używania telefonów komórkowych i innego sprzętu elektronicznego np. walkmanów, odtwarzaczy CD i MP3, przenośnych komputerów, dyktafonów, zegarków klasycznych i typu smartwatch itp. Telefony, zegarki i inny sprzęt elektroniczny musi zostać zdeponowany na czas całego egzaminu, łącznie z przerwami, u osób obsługujących egzamin lub musi pozostawać przez czas całego egzaminu, łącznie z przerwami, wyłączony, w torbie/ubraniu kandydata poza salą egzaminacyjną. Osoby nie stosujące się do tego wymogu będą zdyskwalifikowane. Prosimy również o nie przynoszenie na egzaminy przedmiotów wartościowych.
11. W czasie części pisemnych egzaminu, oprócz dokumentu tożsamości i przyborów piśmienniczych, dopuszczalne jest posiadanie przez kandydata w sali egzaminacyjnej przezroczystej butelki wody niegazowanej, małej paczki chusteczek higienicznych oraz lekarstw jeśli wymaga tego stan zdrowia kandydata (po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącym egzamin).
12. Reklamacje. Wszelkie uwagi dotyczące przebiegu egzaminu należy kierować do osoby prowadzącej dany egzamin natychmiast po jego zakończeniu (w przypadku części egzaminu ze słuchu „Listening” na początku testu, po wysłuchaniu nagrania próbnego), a także na piśmie do Centrum Egzaminacyjnego w nieprzekraczalnym terminie 7 dni licząc od daty egzaminu, którego dotyczą uwagi.
13. Zwroty medyczne. Osobom nieobecnym na egzaminie z przyczyn zdrowotnych, które wniosły opłatę egzaminacyjną, przysługuje zwrot w wysokości 90 % podstawowej ceny egzaminu. Oryginał zaświadczenia lekarskiego, wystawionego na WNIOSKU O ZWROT OPŁATY EGZAMINACYJNEJ Z POWODÓW MEDYCZNYCH pobranym z Centrum Egzaminacyjnego lub z internetu https://exams.inthouse.pl, należy dostarczyć osobiście lub pocztą do Centrum Egzaminacyjnego, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni licząc od daty egzaminu pisemnego dla danej sesji określonej w KALENDARZU SESJI. Realizacja zwrotów medycznych następuje w terminie do 2 miesięcy. Osobom nieobecnym na egzaminie z przyczyn innych niż zdrowotne nie przysługuje refundacja.

V. WYNIKI EGZAMINÓW

1. Egzaminy są oceniane przez Cambridge Assessment English. Nie ma możliwości wglądu w prace egzaminacyjne.
2. Wyniki egzaminu: Statement of Results, dostępne będą on-line na stronie internetowej Cambridge Assessment English, do której adres i hasło kandydaci otrzymają wraz z zawiadomieniem o terminie i miejscu egzaminu (Statement of Entry). Aby skorzystać z możliwości dostępu do wyników egzaminu on-line, niezbędna jest wcześniejsza rejestracja według informacji podanych na Statement of Entry.
3. Szkoły/instytucje, które rejestrowały na egzaminy grupy kandydatów, otrzymają wgląd w ich wyniki po wcześniejszym zarejestrowaniu się w portalu dla PREPARATION CENTRE RESULTS ONLINE.
4. O wynikach nie informujemy telefonicznie.
5. Reklamacje dotyczące wyników należy zgłaszać do Centrum Egzaminacyjnego w terminie 7 dni licząc od momentu kiedy wyniki zostały udostępnione. Cambridge Assessment English oferuje dwie formy odwołania się od wyniku egzaminu:
• ponowne przeliczenie punktów uzyskanych przez kandydata – usługa płatna.
• ponowne sprawdzenie i ocena pracy kandydata (z wyłączeniem ustnej części egzaminu) – usługa płatna.
SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE ZASAD ODWOŁYWANIA SIĘ
6. Certyfikaty/Dyplomy kandydatów mogą zostać odebrane osobiście lub zostać wysyłane listem poleconym przez Centrum Egzaminacyjne:
• na adres podany przy rejestracji na egzamin w przypadku kandydatów rejestrujących się indywidualnie.
• do szkół lub instytucji w przypadku kandydatów rejestrujących się za ich pośrednictwem.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ CENTRÓW PL034, PL276

1. Jako Autoryzowane Centra Egzaminacyjne Cambridge Assessment English PL034 i PL276, Centra Egzaminacyjne świadczą usługi egzaminacyjne oferowane przez tę instytucję i dokładają wszelkich starań, aby usługi te realizowane były w sposób ciągły oraz zgodnie z procedurami i zasadami Cambridge Assessment English.
2. Centra Egzaminacyjne PL034 i PL276 nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z
przyczyn i okoliczności od nich niezależnych. Dotyczy to w szczególności niezawinionych przez Centra Egzaminacyjne przerw czy opóźnień w przebiegu egzaminu, odwołania egzaminu, jak również opóźnień w udostępnieniu wyników egzaminu.
3. W przypadku jakichkolwiek zakłóceń i nieprawidłowości, Centra Egzaminacyjne PL034 i PL276 dołożą wszelkich starań, aby jak najszybciej je usunąć i przywrócić prawidłowy przebieg realizacji usług egzaminacyjnych. Ewentualna odpowiedzialność Centrów Egzaminacyjnych PL034 i PL276 ogranicza się do umożliwienia kandydatom przystąpienia do egzaminu w innym terminie lub w uzasadnionych przypadkach do zwrotu opłaty egzaminacyjnej.