Poniżej zamieszczamy regulacje dotyczące przeprowadzania sesji egzaminacyjnych w centrach egzaminacyjnych PL034 i PL276 w czasie pandemii COVID-19 oraz oświadczenie/wniosek dotyczące szczególnych regulacji, które musi zostać wypełnione i podpisane przez każdego Kandydata/Opiekuna ustawowego i przekazane pracownikowi właściwego Centrum Egzaminacyjnego w dniu egzaminu. Regulacje stanowią integralną część REGULAMINU EGZAMINÓW.

Regulacje dotyczące przeprowadzania sesji egzaminacyjnej w czasie pandemii PL034 PL276

Oświadczenie dotyczące szczególnych regulacji w czasie pandemii PL034 PL276

Below are the regulations regarding the conduct of examination sessions at the PL034 and PL276 Examination Centers during the COVID-19 pandemic, and the statement regarding the acknowledgment of those specific regulations. The statement must be completed and signed by each Candidate/Statutory guardian and handed to the employee of the relevant Examination Center on the day of the exam. Regulations are an integral part of the GENERAL EXAM RULES.

Regulations concerning the conduct of exam sessions during pandemic PL034 PL276

Declaration regarding specific regulations during pandemic COVID-19 PL034 PL276