Co trzeba zrobić, aby zarejestrować się na egzamin? Aby zarejestrować się na jeden z egzaminów organizowanych przez Centrum Egzaminacyjne PL034 trzeba dostarczyć wypełniony formularz rejestracyjny (dla osób indywidualnych lub dla szkół/instytucji) oraz dokonać opłaty za egzamin. REGULAMIN,

Sam fakt wpłaty na konto nie oznacza zarejestrowania na egzamin. Przelew bankowy na konto danego Centrum Egzaminacyjnego jest jedyną możliwą formą opłaty za egzamin.

Sam fakt dostarczenia formularza rejestracyjnego bez dowodu wpłaty nie oznacza zarejestrowania na egzamin.

Oba powyższe warunki należy spełnić łącznie

Gdzie można się zarejestrować na egzamin?Kandydaci rejestrujący się indywidualnie jak i kandydaci rejestrowani przez szkoły/instytucje:

1. rejestracja osobista w jednym z biur szkół International House:
Bydgoszcz, ul. Piotrowskiego 6,
Toruń, ul. Legionów 15,
Inowrocław, ul. Farna 9
wraz z równoczesnym dostarczeniem dowodu dokonania opłaty przelewem bankowym.

2. rejestracja pocztą elektroniczną na adres: exams@inthouse.pl .  Przesłanie formularza rejestracyjnego wraz z dowodem przelewu bankowego.

Kiedy można się rejestrować na egzamin? Rejestracji na egzamin można dokonać w dowolnym czasie. Trzeba jednak pamiętać, że ze względów administracyjnych egzaminy są podzielone na sesje i dla każdej sesji ustalona jest data końcowa zapisu. Przeoczenie daty końcowej zapisu na daną sesję powoduje, że rejestracji, po uzgodnieniu z właściwym Centrum Egzaminacyjnym, można dokonać, ale za dodatkowa opłatą administracyjną w wysokości  130 PLN (1-25 dni po terminie określonym w Kalendarzu Sesji jako data końcowa zapisu) lub 200 PLN (od 26 dnia po terminie, ale nie później niż na 3 dni przed datą samego egzaminu). Szczegółowy wykaz dat egzaminów znajduje się w Kalendarzu Sesji będącym załącznikiem do Regulaminu Egzaminów Cambridge English, dostępnym na stronach https://exams.inthouse.pl
Czy istnieje jakaś minimalna liczba kandydatów, aby można ich było zarejestrować za pośrednictwem szkoły/instytucji?  Nie ma żadnych ograniczeń. Można zarejestrować nawet jednego kandydata.
Czy szkoła/instytucja rejestrując kandydatów otrzymuje jakiś rabat ? Tak. Szkoły i instytucje rejestrujące kandydatów, niezależnie od ich liczby mają osobny, „niższy” cennik.
Czy egzamin dla kandydatów rejestrowanych  za pośrednictwem szkoły/instytucji może zostać przeprowadzony w tej szkole/instytucji?  W zasadzie tak, niemniej jednak zależy to od wielu czynników, w tym głównie organizacyjnych,  dlatego w tej sprawie prosimy każdorazowo o kontakt  z naszym Centrum Egzaminacyjnym: exams@inthouse.pl lub tel. 52 322 35 15.
Kandydat jest dyslektykiem, na jakie udogodnienia może liczyć? Możliwe jest wydłużenie czasu egzaminów pisemnych o 25% z powodu dysleksji, dysgrafii lub dysortografii. Osoby takie, podczas rejestracji, powinny dostarczyć następujące dokumenty:

1. zaświadczenie z poradni psychologicznej, które musi zawierać informację o  stopniu zaawansowania dysleksji, dysgrafii lub dysortografii.

2. wypełniony i podpisany wniosek o szczególne udogodnienia. Druk dostępny na     stronie https://exams.inthouse.pl

Kandydat jest osobą niepełnosprawną, na jakie udogodnienia może liczyć? W zależności od formy i stopnia niepełnosprawności Cambridge English oferuje szeroki zakres udogodnień takich jak: wydłużenie czasu egzaminu, specjalne materiały egzaminacyjne (dla osób niedowidzących, niedosłyszących lub mających problemy z koordynacja ruchową), osobna sala egzaminacyjna i szereg innych. Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie pod kątem potrzebnych udogodnień. Potrzebę takich udogodnień należy zgłosić w momencie dokonywania rejestracji na 4 tygodnie przed Datą Końcową Zapisu,  dostarczając wypełniony i podpisany wniosek o szczególne udogodnienia (druk dostępny na stronie https://exams.inthouse.pl ). Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie. Centrum Egzaminacyjne dołoży wszelkich starań, aby wnioski o szczególne udogodnienia były rozpatrywane pozytywnie, tym nie mniej każdy wniosek będzie rozpatrywany w sposób indywidualny, a ostateczna decyzja Centrum Egzaminacyjnego będzie uzależniona od możliwości logistycznych i osobowych danego Centrum Egzaminacyjnego.

Szczegóły w REGULAMINIE.

Co, jeśli po dokonaniu opłaty kandydat zrezygnuje ze zdawania egzaminu? Czy możliwy jest zwrot opłaty egzaminacyjnej? Kandydaci, którzy wnieśli opłatę egzaminacyjna, ale nie dopełnili formalności rejestracyjnych (nie dostarczyli formularza rejestracyjnego) mają prawo do pełnego zwrotu opłaty egzaminacyjnej. W takim przypadku prosimy o kontakt mailowy na adres exams@inthouse.pl . Po dokonaniu rejestracji  zwrot opłaty egzaminacyjnej możliwy jest tylko do dnia określonego w Kalendarzu Sesji stanowiącym załącznik do regulaminu jako Data Końcowa Zapisu. Po tej dacie możliwe są wyłącznie zwroty medyczne.
Czy można opłatę z jednego egzaminu przenieść na drugi? Po upływie terminu określonego w Kalendarzu Sesji, stanowiącym załącznik do regulaminu, jako Data Końcowa Zapisu wszelkie zmiany są niemożliwe. Natomiast przed upływem tego terminu, można na przykład opłatę za FCE wycofać i dokonać opłaty za CAE.
Czy można opłatę z jednej sesji egzaminacyjnej przenieść na następną? Po upływie terminu określonego w Kalendarzu Sesji, stanowiącym załącznik do regulaminu, jako Data Końcowa Zapisu wszelkie zmiany są niemożliwe. Natomiast przed upływem tego terminu, można opłatę za sesję wycofać i dokonać opłaty na sesję następną.
Czy istnieje możliwość zmiany terminu egzaminu pisemnego? Niestety nie. Ze względów organizacyjnych i bezpieczeństwa egzaminy pisemne przeprowadzane są na całym świecie tego samego dnia. Nie jest zatem możliwa zmiana tego terminu.
Czy istnieje możliwość zmiany terminów egzaminów z części ustnej? Zmiana terminów egzaminów ustnych możliwa jest wyłącznie w miarę możliwości organizacyjnych Centrum Egzaminacyjnego przy czym decyzja w tym względzie pozostaje wyłącznie w gestii Centrum.
Kandydata został zarejestrowany na egzamin w Bydgoszczy, ale chciałby go zdawać  w innym ośrodku. Czy jest to możliwe? Niestety, nie ma takiej możliwości.
Czy kandydaci zarejestrowani przez szkołę/instytucję będą zdawać egzamin razem? Niekoniecznie. Nawet jeżeli kandydaci otrzymali następujące po sobie numery, mogą zdawać egzamin w różnych miejscach i o różnym czasie. Przy planowaniu sesji, Centrum Egzaminacyjne bierze pod uwagę wyłącznie kwestie organizacyjne i wszelkie prośby kandydatów w tym względzie nie będą brane pod uwagę.
Jakie dokumenty powinien mieć przy sobie kandydat przychodząc na egzamin?Dowód tożsamości z aktualnym zdjęciem – dowód osobisty lub paszport. W przypadku osób niepełnoletnich akceptowane są legitymacje szkolne z aktualnym zdjęciem. Wszystkie dokumenty muszą posiadać aktualną datę ważności.
Co kandydat powinien mieć ze sobą w czasie egzaminu? Każdy kandydat, oprócz dowodu tożsamości, powinien mieć ze sobą długopis, ołówek, temperówkę i gumkę. Może też mieć wodę niegazowaną w pastikowej, przejrzystej butelce, chusteczki higieniczne i lekarstwa jeśli są takie wymagania lekarskie.
Czy osoby towarzyszące mogą czekać na kandydata przed salą egzaminacyjną? Tylko jeżeli w budynku jest na ten cel wydzielone pomieszczenie, o czym zawsze powinna poinformować osoba prowadząca egzamin. Wydzielenie takiego pomieszczenia nie zawsze jest jednak możliwe, dlatego należy się liczyć z prośbą o opuszczenie budynku wszystkich osób towarzyszących. Spowodowane jest to względami bezpieczeństwa i komfortu osób zdających egzamin.
Kandydat spóźnił się na egzamin. Czy osoba prowadząca ma prawo go nie wpuścić? W przypadku egzaminu ze słuchu (Listening) ma nawet obowiązek nie wpuszczać spóźnionego kandydata. Jeśli chodzi o egzamin pisemny i ustny wszystko zależy od możliwości organizacyjnych, od czasu, a także powodu spóźnienia. Ale zawsze decyzja w tym względzie należy wyłącznie do prowadzącego egzamin, dlatego radzimy się nie spóźniać.
Czy kandydat może zostać zdyskwalifikowany z egzaminu? W przypadku poważnego lub uporczywego łamania regulaminu (np.: konsekwentne ignorowanie poleceń porządkowych, ściąganie, używanie telefonu lub sprzętu nagrywającego) jak najbardziej tak, przy czym decyzję w tym względzie podejmuje właściwy wydział organizacyjny Cambridge English opierając się na raporcie osoby prowadzącej egzamin.
Czy można używać na egzaminie słowników? Nie, ponieważ wiele pytań ma na celu sprawdzenie czy kandydat rozumie dane słowo i czy wie w jakim kontekście go używać.
Czy można używać na egzaminie zakreślaczy? Nie.
Czy na każdej z części kandydat musi uzyskać jakąś minimalną liczbę punktów, aby zdać całość egzaminu? Niekoniecznie. Ocena końcowa wystawiana jest w oparciu o sumę punktów ze wszystkich części. Kandydat, który nie radził sobie np. na części ze słuchu może nadrobić punkty świetnie odpowiadając na częściach pisemnych. Nie znaczy to jednak, że można nie przyjść wcale na jakąś część egzaminu. Obecność na wszystkich częściach jest obowiązkowa.
Co się dzieje w sytuacji, gdy kandydat nie pojawił się na egzaminie? Osobom nieobecnym na egzaminie z przyczyn innych niż zdrowotne nie przysługuje refundacja. Osobom lub instytucjom, które wniosły opłatę egzaminacyjną za kandydatów nieobecnych z przyczyn zdrowotnych przysługuje częściowy zwrot tej opłaty (90% od podstawowej ceny egzaminu). Oryginał zaświadczenia lekarskiego, wystawionego na wniosku o zwrot medyczny, dostępnym na https://exams.inthouse.pl, należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w REGULAMINIE do jednego z biur: Centrum Egzaminacyjne PL034, ul. Piotrowskiego 6, 85-098 Bydgoszcz, lub Filia Centrum Egzaminacyjnego PL034, ul. Legionów 15, 87-100 Toruń.
Kiedy znane będą wyniki? Wyniki egzaminów są dostępne dla kandydatów on-line,  po ok. 6 tygodniach od daty zakończenia sesji egzaminacyjnej. Szczegóły rejestracji i logowania do  tej strony każdy kandydat otrzymuje w formie elektronicznego listu informacyjnego, Confirmation of Entry, najpóźniej na 14 dni przed egzaminem pisemnym. Szkołom/instytucjom rejestrującym kandydatów, zawiadomienia o terminach i miejscach egzaminu (Confirmation of Entry) oraz wyniki (Statement of Results) przesyła zbiorczo Centrum Egzaminacyjne, a szkoła/instytucja dostarcza je swoim kandydatom. O wynikach nie możemy informować telefonicznie ani mailowo.
Czy możliwe jest zobaczenie swojej pracy, po otrzymaniu wyników? Niestety nie. Egzaminy są oceniane i archiwizowane w Cambridge. Nie ma żadnej możliwości wglądu w prace egzaminacyjne ani w szczegółową punktację otrzymaną w czasie egzaminu. Niemniej jednak Cambridge English w zawiadomieniach o wyniku egzaminu (również w wynikach publikowanych on-line) zamieszcza liczbę punktów zdobytych z poszczególnych części egzaminu oraz podaje wynik średni będący rezultatem całego egzaminu.
Czy możliwe jest odwołanie się od wyniku? Jak należy tego dokonać? Cambridge English przewiduje 2 formy odwołania się od wyniku: ponowne przeliczenie punktów oraz ponowne sprawdzenie pracy z wyłączeniem części ustnej. Obie formy reklamacji są płatne. Reklamacje wyników należy zgłaszać do danego Centrum Egzaminacyjnego w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w REGULAMINIE.
Kiedy są dostępne certyfikaty i jak je odebrać? Certyfikaty są  dostępne po upływie około 4 tygodni licząc od dnia kiedy udostępnione zostały wyniki egzaminu on-line. Każdy kandydat rejestrujący się za pośrednictwem szkoły/instytucji podpisuje oświadczenie kandydata (druk dostępny na stronie https://exams.inthouse.pl), na podstawie którego upoważnia szkołę/instytucję do odbioru swojego certyfikatu – w takim przypadku certyfikaty są wysyłane listem poleconym do danej szkoły/instytucji. W przypadku kandydatów rejestrujących się indywidualnie, certyfikaty są wysyłane listem poleconym na adres podany przy rejestracji za dodatkową opłatą w wysokości 15 PLN.
Ile czasu jest ważny certyfikat po zdaniu egzaminu? Bezterminowo.
Czy istnieje baza instytucji uznających Egzaminy Cambridge?  Pełną listę instytucji uznających egzaminy Cambridge Assessment English można znaleźć na stronach: www.cambridgeenglish.org/recognition .
Czy można otrzymać materiały dla nauczycieli dotyczące przygotowania do egzaminów? Tak. Na stronach Cambridge English pod adresem http://www.cambridgeenglish.org/teaching-english oraz https://www.cambridgeenglish.org/teaching-english/resources-for-teachers/ znajduja się materiały przydatne dla nauczycieli w przygotowaniu do egzaminów, w tym również pliki „Listening” .
Czy mogę otrzymać przykładowe testy z egzaminów?  Tak. Na stronach Cambridge English pod adresem http://www.cambridgeenglish.org/exams dostępne są przykładowe testy z odpowiedziami.
Czy muszę ukończyć jakiś kurs językowy aby przystąpić do egzaminu Cambridge English?  Nie ma takiego wymogu. Liczy się tylko posiadana wiedza.
Jak długo muszę się uczyć żeby zdać dany egzamin ? Jest to kwestia indywidualna i zależy od wielu czynników. Bardzo uogólniając, można przyjąć, że do poszczególnych egzaminów potrzebna jest następująca liczba godzin nauki: A2 Key 180-200, B1 Preliminary 350-400, B2 First 500-600, C1 Advanced 700-800, C2 Proficiency 1.000-1.200